Home
regulier

Bel me terug

Laat je gegevens achter en we bellen je terug.

Wat doen we met jouw gegevens? Zie onze privacyverklaring.

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden bij de Allianz Auto- en Motorverzekering

1.Waarvoor bent u verzekerd?

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade die u veroorzaakt met of door het motorvoertuig dat op de polis staat.

U bent ook verzekerd voor schade aan dat motorvoertuig. Hieronder gebruiken we steeds het woord ‘auto’ als we dat motorvoertuig bedoelen. Maar het kan ook een motor, camper, bestelauto, trike of quad zijn. Of een ander voertuig waar een motor in zit. Of een aanhanger.

Op uw polis staat wat u verzekerd heeft. Daarbij zijn we uitgegaan van de gegevens die u ons heeft gegeven toen u deze verzekering afsloot.

Let op: klopt de informatie niet, of heeft u ons niet alle informatie gegeven die wij nodig hebben? Dan moet u dat aan ons doorgeven.

In de voorwaarden bij uw verzekering staat wanneer we wel en niet betalen. Daarnaast geldt altijd:

 • De schade moet zijn ontstaan door een onverwachte en plotselinge gebeurtenis.
 • De schade moet zijn ontstaan in de periode waarin deze verzekering geldt.
 • U bent alleen verzekerd als die schade het gevolg is van een gebeurtenis waarvan u bij het afsluiten van deze verzekering niet kon weten dat daardoor schade was ontstaan of zou kunnen ontstaan. En als het bij afsluiten van de verzekering ook niet te verwachten viel dat door de gebeurtenis nog schade zou ontstaan.
 • Is er sprake van een reeks van onverwachte en plotselinge gebeurtenissen die met elkaar samenhangen? Dan zien wij dat als één gebeurtenis. Van belang is dan het moment waarop de eerste gebeurtenis in de reeks plaatsvond.
 • Als er een maximumbedrag op de polis staat, dan betalen we per gebeurtenis nooit meer dan het maximumbedrag.

We betalen niet voor alle schades. Of we betalen, hangt af van de situatie waarin u schade kreeg. Het hangt er ook van af of u zich aan alle voorwaarden heeft gehouden die bij uw verzekering horen. Hieronder staat welke voorwaarden dat zijn. Lees deze voorwaarden goed.

2. Welke voorwaarden gelden voor deze verzekering?

Voor de verzekering gelden de afspraken uit de volgende voorwaarden:

De volgorde van de voorwaarden is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende voorwaarden niet met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het polisblad voor de afspraken in de bijzondere voorwaarden.

3. Voor wie geldt deze verzekering?

Deze verzekering geldt voor:

 • Degene die deze verzekering heeft afgesloten. Dit is de verzekeringnemer.
 • Anderen die we in de bijzondere voorwaarden steeds noemen bij het artikel ‘Voor wie geldt deze verzekering?’

Iedereen voor wie de verzekering geldt, noemen we in deze voorwaarden ‘u’.

4. In welke landen bent u verzekerd?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept.

Wordt uw auto vervoerd tussen twee van de landen op de kaart? Dan geldt de verzekering ook.

5. Welke auto is verzekerd?

Auto op de polis

U bent verzekerd voor schade aan de auto die op uw polis staat als u zich casco verzekerd heeft. U bent ook verzekerd voor schade die u veroorzaakt met of door uw auto.

Vervangende auto is ook verzekerd

 • U bent ook verzekerd als u een vervangende auto krijgt omdat de auto die op uw polis staat beschadigd is of weg is. Voor deze vervangende auto bent u op dezelfde manier verzekerd als voor uw eigen auto. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 • De vervangende auto moet hetzelfde type zijn en dezelfde waarde hebben als de auto die op uw polis staat.
 • De vervangende auto moet een Nederlands kenteken hebben.
 • U bent maximaal 30 dagen verzekerd voor de vervangende auto. Deze 30 dagen beginnen op de dag dat de auto die op de polis staat, beschadigd is of onbruikbaar is.
 • Wij betalen de huurkosten van de vervangende auto niet.

Is er een andere verzekering die voor de schade van de vervangende auto geldt? Dan betalen we niet als u de schade via een andere verzekering betaald kan krijgen. Of als u de schade via een andere verzekering vergoed zou krijgen als u de verzekering van Allianz nooit had gehad.

Staat dit ook in de voorwaarden die bij die andere verzekering horen? Of wordt hetzelfde bedoeld? Of lukt het u niet om de andere verzekeraar de schade te laten regelen? Dan zullen wij de schade regelen. Als wij u de schade hebben betaald, vragen wij die van de andere verzekeraar terug. U moet daaraan meewerken.

6. Wat moet u doen als u schade heeft of als uw auto weg is?

Is er iets gebeurd waardoor u schade heeft of kunt krijgen?

En moeten wij misschien betalen voor die schade? Dan moet u het volgende doen:

 • Meld de schade meteen aan ons. Doet u dit niet, dan betalen we misschien minder dan dat u claimt of we betalen niet. Bijvoor- beeld omdat we niet of niet precies kunnen vaststellen wat er is gebeurd. Of omdat de reparatiekosten nu hoger zijn dan direct nadat de gebeurtenis plaatsvond. We betalen ook niet als u de gebeurtenis niet meldt binnen de wettelijke termijn van 3 jaar.
 • Doe ook meteen aangifte bij de politie in de volgende situaties.

- U heeft schade doordat iemand in de auto heeft ingebroken of probeerde in te breken.

- Iemand heeft de auto gestolen. Of u heeft schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.

- Iemand heeft u opgelicht met uw auto.

- Iemand heeft de auto met uw toestemming tijdelijk meegekregen en geeft hem niet terug. Dit noemen we verduistering.

- U heeft schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding).

 • Is uw auto weg? Meld dat dan op www.isgestolen.nl. En laat ons weten dat u dit heeft gedaan. Wij mogen uw auto ook aanmel- den bij deze website.
 • U geeft ons zo snel mogelijk alle informatie over wat er gebeurd is. En alle andere informatie die wij nodig kunnen hebben om te beoordelen of wij moeten betalen.
 • U moet meewerken aan alles wat wij doen om uw schade te regelen. En u mag niets doen wat voor ons nadelig kan zijn.
 • Hebben wij u een brief gestuurd waarin staat hoeveel schade wij u betalen? Of dat wij uw schade niet betalen? En bent u het daar niet mee eens? Dan moet u ons dat zo snel mogelijk laten weten. Na 3 jaar kunt u niet meer op ons standpunt terugkomen.

7. Wanneer betalen we niet?

In de voorwaarden bij uw verzekering staat wanneer we wel en niet betalen. Daarnaast betalen we nooit in de volgende situaties:

Als u zich niet houdt aan deze voorwaarden:

 • Houdt u zich niet aan de afspraken over wat u moet doen bij schade? Of houdt u zich niet aan de andere afspraken uit de voorwaarden? En is dat nadelig voor ons? Dan betalen we minder of niet voor schade.
 • Dit geldt ook als degene aan wie wij zouden moeten betalen zich niet houdt aan de regels.
 • Houdt u zich met opzet niet aan de verzekeringsvoorwaarden, met de bedoeling om ons te misleiden? Dan pleegt u fraude en betalen we niet. Hoe we hiermee omgaan leest u in het artikel ‘Wat doen wij bij fraude?’

Schade door georganiseerd geweld (molest)

We betalen niet voor schade door georganiseerd geweld. Daarmee bedoelen we:

 • Een conflict tussen staten en/of georganiseerde groepen waarbij wapens gebruikt worden. Hiermee bedoelen we ook een actie van een vredesmacht van de Verenigde Naties.
 • Een burgeroorlog. Hiermee bedoelen we een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een land waaraan een groot deel van de inwoners meedoet.
 • Een opstand. Dit is een georganiseerd verzet met geweld tegen de overheid.
 • Binnenlandse onlusten. Dit zijn min of meer georganiseerde gewelddadige acties op verschillende plaatsen in een land.
 • Oproer. Dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige actie tegen de overheid.
 • Muiterij. Dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige actie van leden van een groep tegen hun leiders. Bijvoorbeeld van soldaten tegen hun generaals.

Schade door een atoomkernreactie

We betalen niet voor schade door een atoomkernreactie.

We betalen ook niet voor schade die daarmee verband houdt. Het maakt niet uit hoe die atoomkernreactie is ontstaan. Een atoomkernreactie is bijvoorbeeld een kernfusie, kernsplijting of radioactiviteit.


Schade
doordat er iemand in de auto reed terwijl dat niet mocht
Wij betalen niet voor schade, wanneer de bestuurder in de auto reed terwijl dat niet mocht. Hiermee bedoelen we:

 • Hij heeft geen geldig rijbewijs.
 • Hij heeft niet het rijbewijs dat hoort bij de auto waar hij in rijdt.
 • De rechter of de politie heeft besloten dat hij tijdelijk niet mag rijden.

Let op: kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade.

Schade door opzet of door roekeloosheid

We betalen niet als u de schade met opzet heeft veroorzaakt of roekeloos bent geweest.

Let op: kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade.

Schade doordat u uw auto niet gebruikt zoals afgesproken

We betalen niet voor schade die is ontstaan doordat u uw auto anders gebruikt dan afgesproken. Hiermee bedoelen we dit:

 • U gebruikt de auto anders dan op de polis staat.
 • U gebruikt de auto anders dan op het aanvraagformulier van deze verzekering staat.
 • U gebruikt of verhuurt de auto als taxi.

Let op: kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade.

Schade doordat u met uw auto meedeed met een wedstrijd of rit Wij betalen niet voor schade doordat u meedeed aan een van de volgende wedstrijden of ritten:

 • Een wedstrijd of rit waarbij u zo snel mogelijk moet rijden.
 • Een wedstrijd of rit waarbij u zo regelmatig mogelijk moet rijden in het buitenland. We betalen ook niet als de wedstrijd of rit maar voor een deel in het buitenland is.
 • Een wedstrijd of rit waarbij u zo behendig mogelijk moet rijden in het buitenland. We betalen ook niet als de wedstrijd of rit maar voor een deel in het buitenland is.

Let op: kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade.

8. Wat betalen we bij terrorisme?

Voor schade door terrorisme hebben we een verzekering afgeslo- ten bij de NHT, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Heeft u schade door terrorisme en moeten we daarvoor volgens onze voorwaarden betalen?

Dan betalen we u volgens de voorwaarden van de NHT. Dat kan betekenen dat we u minder betalen bij schade. Als u ons daarom vraagt, sturen we de voorwaarden van de NHT naar u op. U vindt ze ook op www.terrorismeverzekerd.nl.

Wilt u dat wij het document per post naar u opsturen? Neem dan contact met ons op.

9. Wat doen we bij fraude?

We accepteren geen enkele vorm van fraude. We spannen ons in om fraude te voorkomen en te bestrijden. Bij fraude doen we het volgende:

 • We betalen niet voor uw schade.
 • Als we al iets aan u betaald hebben, moet u dat aan ons terugbetalen.
 • We stoppen deze verzekering en alle andere verzekeringen die u bij ons heeft.
 • Als we kosten hebben gemaakt door de fraude, moet u die aan ons betalen.
 • We doen aangifte bij de politie.
 • We registreren de fraude in diverse databanken, zoals in onze gebeurtenissenadministratie, het incidentenregister en het Centraal Informatie Systeem (CIS) van het Verbond van

Verzekeraars. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl. Op die manier voorkomen we dat iemand die fraude pleegt zich zomaar ergens anders weer kan verzekeren.

10. Wanneer betaalt u de premie voor deze verzekering?

Voor de verzekering betaalt u een bedrag. Dit bedrag bestaat uit premie, kosten en assurantiebelasting. Belangrijk is de betalings- termijn die u met ons heeft afgesproken. Dat kan zijn per maand, 3 maanden, halfjaar of jaar. U moet het hele bedrag altijd vooruit betalen.

 • Heeft u 30 dagen nadat u moest betalen, nog niet betaald?

Of heeft u dan nog niet het hele bedrag betaald? Dan krijgt u een brief om u aan de betaling te herinneren. In die brief krijgt u nog 14 dagen de tijd om te betalen.

 • Als u na die 14 dagen nog niet het hele bedrag betaald heeft, bent u vanaf dat moment niet meer verzekerd.
 • Betaalt u alsnog het hele bedrag? En betaalt u ook de rente en de kosten die we hebben gemaakt om u te laten betalen? Dan bent u weer verzekerd vanaf de dag nadat we het geld op onze rekening hebben gekregen. Behalve als we u intussen een brief hebben gestuurd waarin staat dat we de verzekering stoppen.

11. Schadevrij rijden en de bonus-malus tabel. Hoe bepalen wij jaarlijks uw bonus-malus trede en aantal schadevrije jaren?

Hoeveel premie u betaalt voor deze verzekering, bepalen we ieder verzekeringsjaar opnieuw. Wij berekenen dit onder andere met de bonus-malus tabel. Hieronder leest u hoe wij dat doen.

Let op: kijk eerst op uw polis of u meedoet aan de bonus-malus- regeling en welke tabel voor u van toepassing is.

Hoe werkt een bonus-malus tabel?

In het downloadbare bestand ziet u onze bonus-malus tabellen. Op uw polis leest u welke tabel u moet gebruiken. De bonus-malus tabellen werken als volgt:

 • Als u deze verzekering krijgt, ziet u op uw polis op welke trede u begint.
 • Hoeven wij een verzekeringsjaar lang geen schade te betalen? Dan gaat u een trede omhoog.
 • Staat u op trede 20? Dan kunt u geen trede meer omhoog.
 • Moeten wij in een verzekeringsjaar wel schade voor u betalen? Dan blijft u op dezelfde trede of gaat u een aantal treden omlaag. Wij sturen u na elk verzekeringsjaar een brief waarin staat naar welke trede u gaat en hoeveel premie u moet betalen. Bewaar deze brief goed bij uw polis.

Let op: als deze verzekering stopt, begint u bij een nieuwe verzekeraar misschien op een andere plaats in de bonus-malus tabel.

Wanneer blijft u op dezelfde trede in de bonus-malus tabel?
Staat er op uw polis dat u bonusgarantie heeft? Dan kunt u maximaal één schade in één verzekeringsjaar claimen zonder dat u omlaaggaat in de tabel. U gaat wel omlaag in de schadevrije jaren tabel.

Let op: volgend jaar blijft u op dezelfde trede. En als u deze verze- kering stopt en naar een nieuwe verzekeraar gaat, telt de schade wel mee.

Naast deze situatie is er nog een aantal situaties waarin u op dezelfde trede blijft in de tabel terwijl wij wel voor uw schade betalen. Die vindt u in het artikel ‘Welke schade betalen we?’, in de bijzondere voorwaarden bij de verzekering voor casco en beperkt casco. U gaat wel omhoog in de schadevrije jaren tabel.

Wanneer gaat u naar een hogere trede in de bonus-malus tabel?
U gaat naar een hogere trede in de bonus-malus tabel en in de schadevrije jaren tabel als wij u een heel verzekeringsjaar niet voor schade hebben betaald. En als u een heel verzekeringsjaar geen hulp heeft gekregen van Allianz Nederland Hulpdienst.

Let op: hieronder staan vier situaties. In deze situaties gaat u na schade toch omhoog in de tabel.


1. U betaalt zelf voor de schade

U betaalt zelf voor de schade. Hierbij gelden de volgende voorwaar- den:

 • Als wij al hebben betaald voor de schade, moet u ons dit bedrag binnen 1 jaar terugbetalen.
 • Dit bedrag kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende kosten:

- De schade aan uw auto.

- De schade aan de auto van iemand anders.

- De kosten om de schade vast te laten stellen door een expert.

- De kosten van de juridisch adviseur van de persoon waarbij u schade veroorzaakte.

- Administratiekosten.

- De kosten die u moet betalen aan Rijkswaterstaat of de gemeente omdat u schade heeft veroorzaakt.

2. Wij hebben het schadebedrag teruggekregen

Wij hebben betaald voor schade. En wij hebben dit bedrag terug- gekregen van iemand anders of een andere verzekeraar omdat u niet aansprakelijk was.

3. Wij kunnen het schadebedrag volgens de wet niet terugvragen

Wij hebben betaald voor een schade, maar kunnen dit niet terug- vragen volgens de wet.


4. Schade
door een aanrijding met een fietser of voetganger
Wij hebben betaald voor schade door een aanrijding met een fietser of voetganger. En u deed niets wat volgens de wet niet mag toen u de aanrijding kreeg. Dit kunt u aantonen.

Naast deze vier situaties is er nog een aantal situaties waarin u niet omlaaggaat in de tabel, terwijl wij wel voor uw schade betalen. Deze situaties leest u in de bijzondere voorwaarden bij de verzeke- ring voor aansprakelijkheid en de bijzondere voorwaarden bij de verzekering voor casco en beperkt casco.

Wanneer gaat u naar een lagere trede in de bonus-malus tabel?

U gaat een paar treden omlaag als wij voor schade hebben betaald. Of als wij u hulp hebben moeten geven. Dat geldt niet in de geval- len die we hierboven hebben genoemd.

Schadevrij rijden en de schadevrije jaren tabel. Hoe bepalen wij jaarlijks uw schadevrije jaren?

Hoeveel schadevrije jaren u heeft bepalen we ieder verzekerings- jaar opnieuw. Wij bepalen dit met de schadevrije jaren tabel.

Hieronder leest u hoe we dit doen.

Hoe werkt een schadevrije jaren tabel?

Hieronder ziet u de schadevrije jaren tabel. De schadevrije jaren tabel werkt als volgt:

 • Als u de verzekering krijgt, ziet u op uw polis hoeveel schadevrije jaren u heeft.
 • Hoeven wij een verzekeringsjaar lang geen schade te betalen? Dan krijgt u er een schadevrij jaar bij.
 • Moeten wij in een verzekeringsjaar wel schade voor u betalen? Dan verliest u schadevrije jaren. In de schadevrije jaren tabel ziet u hoeveel schadevrije jaren u verliest. Wij sturen u na elk verzekeringsjaar een brief waarin staat hoeveel schadevrije jaren u heeft

12. Welke informatie moet u ons geven?

Als u deze verzekering afsluit, moet u ons de volgende informatie geven:

 • Informatie over uw auto.
 • Informatie over uzelf.
 • Informatie over andere personen die uw auto gebruiken en ouder zijn dan 16 jaar.

Met deze gegevens berekenen wij hoe groot het risico is dat u schade krijgt aan uw auto. En met dat risico berekenen we wat u betaalt voor deze verzekering.

Heeft u ons informatie gegeven? En verandert deze informatie?

 • Dan moet u ons de veranderde informatie zo snel mogelijk geven.
 • Als u meer of minder kilometers per jaar gaat rijden met uw auto, moet u dat meteen aan ons doorgeven.
 • Als u gaat verhuizen, moet u dat meteen aan ons doorgeven.

Let op: geeft u de nieuwe informatie niet aan ons door? Dan betalen wij u minder of niets als u schade heeft.

13. Wanneer mogen we de voorwaarden of de premie veranderen?

Aan het begin van de verzekering heeft u ons informatie gegeven. Met deze gegevens hebben we de premie en de voorwaarden bepaald. Veranderen deze gegevens, dan mogen we de premie en de voorwaarden veranderen.

We mogen de premie en/of de voorwaarden ook veranderen als we dat voor alle verzekeringen van Allianz tegelijk doen. Of voor een bepaalde soort verzekeringen. Of voor een specifieke groep verzekeringen binnen een bepaalde soort. We kunnen de premie en de voorwaarden veranderen bij verlenging van uw verzekering of tussentijds. Als we de premie en/of voorwaarden veranderen, dan sturen we u hierover van tevoren een brief.

Verandering van de premie en/of voorwaarden bij verlenging van uw verzekering

Als we de premie en/of de voorwaarden van uw verzekering veranderen op het moment dat die verlengd wordt, gaan de veranderingen in op de dag van de verlenging.

Verandering van de premie en/of voorwaarden tijdens de looptijd van de verzekering

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn dat wij tussentijds de premie en/of voorwaarden veranderen. Bijvoorbeeld omdat er iets verandert in de wet. Wanneer we tussentijds de premies en/ of voorwaarden veranderen, dan laten wij u dat altijd van te voren weten met een brief. Hierin staat wat we veranderen en waarom. In die brief staat ook de datum waarop de verandering ingaat.

Bent u het eens met de verandering?

Als u het eens bent met de verandering, dan hoeft u niets te doen. De verandering gaat in op de datum die in onze brief staat.

Bent u het niet eens met de verandering?

Als u het niet eens bent met de verandering, dan mag u die weige- ren. Dit kan tot uiterlijk 30 dagen nadat de verandering ingaat

 • Weigert u vóór de datum waarop de verandering ingaat? Dan stopt de verzekering op de datum die in onze brief staat.
 • Weigert u ná de datum waarop de verandering ingaat? Dan stopt de verzekering op de datum van uw weigering.
 • Weigert u meer dan 30 dagen ná de datum waarop de verandering ingaat? Dan stopt de verzekering niet en geldt de verandering ook voor u.

U mag niet alle veranderingen weigeren:

 • U mag de verandering niet weigeren als er iets in de wet verandert en we daarom de voorwaarden of de premie moeten veranderen.
 • U mag de verandering ook niet weigeren als u minder gaat betalen terwijl de voorwaarden hetzelfde blijven. Of als we de voorwaarden verbeteren terwijl u evenveel blijft betalen.
 • U mag de verandering ook niet weigeren als een premieverho- ging het gevolg is van een in de voorwaarden met u afgesproken verandering. Voorbeelden hiervan zijn indexering of een kortingsregeling of een toeslagregeling.

14. Wanneer begint en stopt de verzekering?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Op de polis staat ook hoe lang de verzekering loopt. Daarna verlengen we de verzekering automatisch met de termijn die we met u hebben afgesproken. De verzekering stopt als wij die stoppen of als u die stopt. U mag de verzekering stoppen met een brief of met een e-mail. Wij doen het altijd met een brief. U kunt de verzekering alleen stoppen als u degene bent die de verzekering heeft afgesloten. U of wij mogen dat niet zomaar doen. Hieronder staat wanneer dat wel mag.

Wanneer mag u de verzekering stoppen?

Dit mag in de volgende situaties:

 • Op de polis staat de periode waarvoor de verzekering geldt. Aan het einde van die periode mag u de verzekering stoppen. Maar alleen als u ons minstens 2 maanden voor het einde van de periode een brief of e-mail stuurt.

Voor onze particuliere klanten geldt: is uw verzekering al een keer met een jaar verlengd? Dan mag u op elk moment opzeggen. Stuur ons dan een brief of e-mail als u de verzekering wilt stoppen. De verzekering stopt dan 1 maand na uw brief of e-mail.

 • Veranderen we de voorwaarden of verhogen we de premie?

En bent u het daar niet mee eens? Dan mag u in veel gevallen de verandering weigeren. De verzekering stopt dan. Hoe dit werkt leest u in het artikel ‘Wanneer mogen we de voorwaarden of de premie veranderen?’

 • Heeft u een brief van ons gehad waarin staat dat we de verzeke- ring stoppen? En doen we dat omdat u ons verkeerde informatie heeft gegeven toen u de verzekering afsloot? Of omdat u ons toen niet alle informatie heeft gegeven? Dan mag u ook zelf de verzekering stoppen op een eerdere datum die u kiest. Stuur ons daarvoor een brief of e-mail met de datum waarop u de ver- zekering wilt stoppen. Dit moet u dan doen binnen 2 maanden nadat u onze brief heeft gehad. Zet u geen datum in uw brief of e-mail? Dan stoppen we de verzekering op de datum waarop u de brief of e-mail heeft verstuurd.
 • Heeft u een nieuwe verzekering bij ons afgesloten maar wilt u deze toch niet hebben? Dan mag u de verzekering stoppen. Stuur ons hierover een brief of e-mail. Het is dan alsof u de verzekering nooit heeft gekregen. U moet zich wel aan de volgende voorwaarden houden:

- U moet de verzekering binnen 14 dagen stoppen vanaf de dag dat u de polis heeft gekregen.

- U heeft de verzekering voor minimaal een jaar bij ons afgesloten.

- U heeft ons op dat moment nog niet gevraagd om voor schade te betalen.

- U heeft de verzekering voor uzelf afgesloten en niet voor uw bedrijf.

Wanneer mogen wij de verzekering stoppen?

Dit mag in de volgende situaties:

 • Op de polis staat de periode waarvoor de verzekering geldt.

Aan het einde van de periode mogen we de verzekering stoppen. Maar alleen als we u minstens 2 maanden voor het einde van die periode laten weten dat de verzekering stopt. We moeten u daarvoor een brief sturen.

 • Als u ons vraagt om te betalen voor een schade, maar met opzet niet eerlijk bent over wat er is gebeurd. Of als een ander die met de verzekering is verzekerd met opzet niet eerlijk is over wat er is gebeurd. U pleegt dan fraude. We mogen de verzekering dan stoppen. We sturen u hierover een brief. De verzekering stopt 14 dagen nadat we u de brief hebben gestuurd. Hoe we omgaan met fraude kunt u lezen in het artikel “Wat doen we bij fraude?”
 • Als u niet op tijd voor de verzekering heeft betaald. Heeft u 3 maanden na de dag dat u had moeten betalen, nog niet het hele bedrag betaald? Dan stoppen we de verzekering op een datum die wij kiezen. U moet nog steeds betalen voor de verze- kering totdat die stopt.
 • Heeft u ons verkeerde informatie gegeven toen u de verzekering afsloot? Of heeft u ons toen niet alle informatie gegeven? Dan moet u de juiste informatie alsnog zo snel mogelijk doorgeven. Geeft u die informatie niet door en ontdekken wij achteraf dat uw informatie niet klopt? Dan kan dat tot gevolg hebben dat wij niet betalen wanneer u schade heeft.

Bovendien hebben wij in twee gevallen het recht de verzekering te stoppen:

- U heeft ons met opzet misleid.

- Wij zouden de verzekering niet hebben gesloten als u ons meteen de juiste informatie had gegeven.

Als wij de verzekering stoppen, dan sturen wij u een brief. Dat doen we binnen 2 maanden nadat we hebben ontdekt dat uw informatie niet klopt. De verzekering stopt dan op de datum genoemd in deze brief.

Soms stopt de verzekering automatisch

 • Verkoopt u uw auto? Of geeft u uw auto weg aan iemand anders? De verzekering stopt dan meteen. U moet ons binnen 14 dagen laten weten dat u de auto heeft verkocht of weggegeven.
 • Zet u de auto in het buitenland neer? Dan moet u ons dat binnen 14 dagen laten weten. De verzekering stopt dan aan het eind van de periode waarvoor de verzekering geldt.
 • De verzekering stopt ook als de auto is gestolen. Of als hij het niet meer waard is om hersteld te worden of als hij niet meer hersteld kan worden.

Let op: heeft u een vervangende auto? Die is nog wel verzekerd.

Geld terug als de verzekering stopt

Bent u degene die de verzekering heeft afgesloten? En stopt de verzekering terwijl u deze al vooruit had betaald? Dan krijgt u een redelijk bedrag terug. Wij trekken hier wel altijd 15 euro administratiekosten van af. Behalve als de verzekering stopt omdat u ons met opzet heeft misleid. Dan krijgt u niets terug.

15. Wie zijn wij?

Wij zijn Allianz Nederland Schadeverzekering, onderdeel van Allianz Benelux N.V. Ons postadres is Postbus 64, 3000 AB Rot- terdam. Onze website is: www.allianz.nl. We zijn ingeschreven in het Handelsregister in Rotterdam onder nummer 59395435. En we staan in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12042158.

16. Naar welk adres sturen we onze brieven?

Als we u een brief sturen, dan sturen we deze naar het laatste adres dat we van u hebben. Of we sturen de brieven naar uw verzeke- ringsadviseur. Volgens de wet hebben we dan voldoende ons best gedaan om u te bereiken. Als uw adres verandert, moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

17. Wat doen we met uw gegevens?

We behandelen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig. We doen dit volgens de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. U kunt de gedragscode lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl.

We gebruiken uw gegevens voor het volgende:

 • Om het mogelijk te maken de verzekering af te sluiten.
 • Om de verzekering te kunnen uitvoeren en te beheren.
 • Om ons te helpen bij klantonderzoek.
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden.
 • Om ons aan de wet te houden.

Soms wisselen we uw gegevens uit met bedrijven waarmee wij samenwerken. Met deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

We kunnen de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) vragen uw gegevens te bewaren. Deze stichting gebruikt de gegevens om fraude te voorkomen en risico’s voor verzekeraars te beperken. In het privacyreglement van deze stichting staat hoe wij en de stich- ting met uw gegevens moeten omgaan. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl. Het postadres van de stichting is: Stichting CIS, Postbus 91627, 2509 EE Den Haag.

Wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren? Of wilt u fouten verbeteren of gegevens laten verwijderen? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. E-mailadres:

FG-WBP@allianz.nl, postadres: Postbus 64, 3000 AB Rotterdam.

Het komt voor dat ons privacybeleid wijzigt. Kijkt u op www.allianz.nl/privacy voor de volledige, actuele tekst over ons privacy-beleid.

18. Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de verzekering? Neemt u dan eerst contact op met uw verzekeringsadviseur. Kan uw verzekeringsadviseur de klacht niet voor u oplossen? Geef uw klacht dan aan ons door via onze website: www.allianz.nl/service/klachten.

Bent u niet tevreden over onze reactie? Dan kunt u een brief aan onze directie sturen. Het postadres is:

Allianz Nederland Schadeverzekering

T.a.v. de directie Postbus 64

3000 AB Rotterdam

Bent u niet tevreden met de reactie van onze directie?

Dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U moet dit doen binnen 3 maanden nadat u onze reactie heeft gekregen. Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten beoordeelt. Het postadres is:

Kifid

Postbus 93257 2509 AG Den Haag www.kifid.nl

Op www.kifid.nl staat precies uitgelegd hoe u een klacht indient. Allianz Nederland Schadeverzekering zal alle gegevens over uw zaak aan Kifid geven en meewerken aan het onderzoek van Kifid.

U kunt ook naar een Nederlandse rechter gaan. Voor deze verzekering geldt het Nederlands recht.

Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

1. Waarvoor is deze verzekering?

Is er schade ontstaan met of door uw motorvoertuig aan iemand anders, of aan de spullen van iemand anders? En bent u volgens de wet aansprakelijk voor die schade? Dan heeft u daarvoor deze Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Daarnaast krijgt u hulp van ons.

In deze voorwaarden staat wat we voor u doen. En ook wat we niet voor u doen. Lees deze voorwaarden goed.

Let op : op uw verzekering zijn altijd ook de algemene voorwaar- den van toepassing. Die staan helemaal in het begin.

2. Welk motorvoertuig is verzekerd?

Deze verzekering geldt als er schade is veroorzaakt met het motor- voertuig dat op de polis staat. Hieronder gebruiken we steeds het woord ‘auto’ als we dat motorvoertuig bedoelen. Maar het kan ook een motor, camper, bestelauto, trike of quad zijn. Of een ander voertuig waar een motor in zit.

Let op: soms betalen wij ook voor schade als die is veroorzaakt door een aanhanger, een auto die door u werd gesleept of door de lading van de auto.

3. Voor wie geldt deze verzekering?

De verzekering geldt voor alle personen hieronder. We spreken deze personen in de rest van deze voorwaarden aan met ‘u’.

Het gaat om:

 • U, als u degene bent die deze verzekering afsluit.
 • De eigenaar van de auto die op de polis staat.
 • De bezitter van de auto die op de polis staat. De bezitter gebruikt de auto voor zichzelf maar is geen eigenaar. Bijvoorbeeld als hij een auto least.
 • De houder van de auto die op de polis staat. De houder gebruikt de auto maar is geen eigenaar. Bijvoorbeeld als de auto tijdelijk bij de garage is.
 • De bestuurder van de auto die op de polis staat.
 • De passagiers van de auto die op de polis staat.
 • De werkgever van de personen hierboven. Maar alleen als hij volgens artikel 6:170 uit het Burgerlijk Wetboek als werkgever aansprakelijk is voor de schade.

4. Wanneer krijgt u hulp van ons?

Allianz Nederland Hulpdienst is onze hulpdienst. Als u een ongeluk krijgt, overlegt u eerst met Allianz Nederland Hulpdienst. U moet hun toestemming vragen om hulp te krijgen of voor uw kosten te betalen, zoals de kosten van een treinkaartje of het gebruikmaken van een taxi. Allianz Nederland Hulpdienst helpt u alleen als u rijdt met een auto waarvoor u rijbewijs A of B nodig heeft. En als de auto niet bestemd is voor verhuur. Of in gebruik is als taxi. De hulpdienst helpt u in de situaties hieronder:

 • De auto of de aanhanger die eraan hangt, kan niet meer rijden door een ongeluk, brand of onverwachte gebeurtenis van buitenaf.
 • Als u de auto niet meer kunt besturen door een ongeluk, brand of een andere onverwachte gebeurtenis. En een passagier kan of mag hem ook niet besturen.

Let op: u krijgt deze hulp niet als u door autopech niet kunt rijden. Voor hulp bij autopech kunt u onze Pechhulpverzekering nemen.

Let op: u heeft geen recht op hulp als de hulpdienst u die niet kan geven door een natuurramp, georganiseerd geweld of een atoomkernreactie.

5. Hulp in Nederland en in het buitenland.

Hieronder leest u welke hulp wij u geven.

In Nederland

Krijgt u hulp in Nederland? Dan regelen en betalen wij dit:

 • Wij regelen en betalen het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. U bepaalt naar welk adres.
 • Deze hulp krijgt u ook voor een aanhanger die aan uw auto is vastgemaakt. Of voor het zijspan dat aan uw motor is vastge- maakt.
 • Wij regelen en betalen het vervoer van u, uw passagiers en de bagage met een taxi naar een adres in Nederland. U bepaalt naar welk adres.

Buiten Nederland

Buiten Nederland regelen en betalen wij de dingen die hieronder staan. U krijgt deze hulp alleen in de landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept:

 • Wij regelen en betalen het vervoer van de auto naar de garage die het dichtstbij is. En waar iemand is die de schade kan beoordelen en repareren.
 • Wij regelen en betalen het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Dat doen we als de buitenlandse garage hem niet binnen 4 dagen zo kan repareren, dat het veilig is ermee te gaan rijden en terug te gaan. En de kosten van het vervoer lager zijn dan de dagwaarde van de auto.
 • Wij regelen de sloop en betalen de sloopkosten van de auto . Dat doen we als de kosten van het vervoer hoger zijn dan de waarde van de auto . Moet u de auto daarvoor eerst in dat land invoeren? Dan betalen we ook die kosten.
 • Deze hulp krijgt u ook voor een aanhanger die aan uw auto is vastgemaakt. Of voor het zijspan dat aan uw motor is vastge- maakt.
 • We regelen vervoer en betalen de kosten om uzelf en uw pas- sagiers naar een adres in Nederland te vervoeren. Dat doen we als de garage de auto niet binnen 4 dagen zo kan repareren dat het veilig is ermee te gaan rijden. Of als de auto moet worden gesloopt. U mag reizen op de volgende manieren:

- U mag met een taxi reizen naar het treinstation dat het dichtstbij is.

- U mag met de trein in de tweede klasse reizen naar een treinstation in Nederland dat het dichtst bij het adres is waar u naartoe wilt.

- U mag vanaf het treinstation in Nederland met een taxi naar het adres reizen waar u naartoe wilt.

 • We regelen vervoer en betalen de kosten om de bagage van u en uw passagiers naar een adres in Nederland te vervoeren. Dat doen we als de garage de auto niet binnen 4 dagen zo kan repareren dat het veilig is ermee te gaan rijden. Of als de auto moet worden gesloopt.

Let op: in de algemene voorwaarden staat dat u omlaag gaat in de bonus-malus tabel als wij u hulp moeten geven. In de situaties hierboven gaat u niet omlaag maar gaat u omhoog. De voorwaarde is dat u niet aansprakelijk bent voor het ongeluk.

6. Welke schade betalen we?

Wij betalen voor schade aan anderen of hun eigendommen als wij die volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen moeten betalen. Hieronder leest u in welke situaties wij betalen.

Schade aan andere personen of hun eigendommen

Wij betalen de schade die u veroorzaakt aan andere personen of hun eigendommen, zoals hun woning, auto of huisdieren. Deze schade moet veroorzaakt zijn met of door:

 • De auto.
 • De aanhanger of een ander ding dat aan de auto is vastgemaakt. Wij betalen ook als dit ding losraakt van de auto als u aan het rijden bent. Staat de aanhanger stil, is hij niet veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen en zit hij niet vast aan de auto? En veroorzaakt hij schade? Dan betalen wij alleen als er geen andere verzekering is die ook betaalt.
 • Een andere auto die u als vriendendienst sleepte met de auto. Maar wij betalen alleen als er geen andere verzekering is die ook kan betalen.
 • Spullen die van of uit de auto vallen. Of spullen die van of uit een ding vallen dat aan de auto is vastgemaakt.

Beschadigt u iets terwijl u lading in of op de auto zet, of terwijl u lading uit of van de auto haalt? Dan betalen wij niet als u volgens de voorwaarden van een andere verzekering betaald zou krijgen. We betalen ook niet als die andere verzekering zou betalen als u onze verzekering niet zou hebben. Staat dit óók in de voorwaarden die bij die andere verzekering horen? Of lukt het niet om de andere verzekeraar de schade te laten regelen? Dan zullen wij de schade regelen. Als wij de schade hebben betaald, vragen wij die van de andere verzekering terug.

Schade aan een andere auto van uzelf

Wij betalen ook voor schade die de auto veroorzaakt aan een andere auto van uzelf. Of aan een aanhanger van uzelf. Hiervoor gelden de voorwaarden hieronder:

 • U bent de eigenaar of de houder van de andere auto. Een houder gebruikt de auto maar is geen eigenaar.
 • De schade is de schuld van de bestuurder.
 • De andere auto of de aanhanger zat niet vast aan de auto. En is ook niet kort voor de schade van de auto losgeraakt of losge- maakt.
 • Gebruikt u de beide auto’s voor uw werk? Dan betalen wij ook. Maar alleen als de schade niet is veroorzaakt in het gebouw dat u gebruikt of op het terrein dat u gebruikt.
 • Is de andere auto hersteld? En is deze nu minder waard dan voor de schade? Dat verschil betalen wij niet.
 • Kon de andere auto door de schade niet worden gebruikt? Of niet goed worden gebruikt? Dat betalen wij niet.

Let op: in de algemene voorwaarden staat dat u omlaaggaat in de bonus-malus tabel als wij betalen voor uw schade. Voor de situaties hieronder geldt dat u niet omlaag gaat maar omhoog:

 • U betaalt zelf voor de schade.
 • U heeft schade door een aanrijding met een fietser of voetgan- ger en u deed niets wat volgens de wet niet mag.

7. Wanneer betalen we niet?

In het artikel ‘Wanneer betalen we niet?’, van de algemene voor- waarden staat in welke gevallen wij niet betalen. In de situaties hieronder betalen wij ook niet:

 • Wij betalen niet als de schade is veroorzaakt door iemand die zonder uw toestemming in de auto zat.

Let op: als u kunt aantonen dat u niet wist dat hij dit deed, betalen we wel.

 • Wij betalen niet voor schade aan de bestuurder van de auto.
 • Wij betalen niet voor schade aan de auto zelf of als de auto weg is. Of voor schade aan een aanhanger of een ander ding dat aan de auto is vastgemaakt en waarvan u de eigenaar bent.
 • Wij betalen niet voor schade aan spullen van uzelf die in of op de auto liggen. Of die van of uit de auto vallen of zijn gevallen. We betalen wel als het de spullen van een passagier zijn of van iemand waarmee de passagier samenwoont.
 • Veroorzaakt de auto schade aan uw eigen spullen, of aan iets wat u huurt of leent? Dan betalen wij daar niet voor. En als u door de schade deze spullen niet meer kunt gebruiken of als u ze niet goed kunt gebruiken, betalen wij daar ook niet voor.
 • Wij betalen niet voor schade waarvoor u moet betalen omdat u dat in een andere overeenkomst heeft afgesproken. Wij betalen wel voor de schade die u ook had moeten betalen als u geen andere overeenkomst had afgesloten.

8. Hoe regelen we de schade?

Wij stellen de schade vast en wij regelen de schade. Wij mogen rechtstreeks betalen aan degene die daar recht op heeft. En wij bepalen wat de beste manier is om de schade te regelen. Dat betekent dat we afspraken kunnen maken met degene die schade heeft. Ook als u het daar niet mee eens bent. Maar wij doen dat alleen als wij vinden dat dit voor u en voor ons beter is.

Soms moeten wij een schade in termijnen betalen. Als het bedrag dat u verzekerd heeft niet genoeg is om alle termijnen helemaal te betalen, zullen wij die schade niet helemaal betalen. Wij overleg- gen met u hoe we dit oplossen.

9. Hoeveel betalen we bij schade?

Als er schade is, dan betalen we maximaal het bedrag dat u verzekerd heeft. Dit bedrag staat op uw polis. Dat bedrag is voor alle verzekerden samen en geldt voor iedere keer dat er schade is . We betalen meer dan dit maximale bedrag in de volgende situaties:

 • Heeft u schade buiten Nederland, maar in een land dat wel op uw groene kaart staat? Dan betalen wij meer dan het maximale bedrag als dat moet volgens de wetten en regels van dat land. Let op: we bedoelen de wetten en regels die over de Aansprake- lijkheidsverzekering bij motorvoertuigen gaan.
 • Vinden wij dat u juridische hulp nodig heeft? Dan betalen wij de kosten.
 • Wij betalen de rente die wij volgens de wet aan anderen moeten betalen bij schade.
 • Veroorzaakt u schade in het buitenland en neemt de buiten- landse overheid de auto of uw rijbewijs in beslag of moet u de cel in? Dan moet u soms aan die overheid een bedrag betalen om vrij te komen of om de auto of uw rijbewijs terug te krijgen. Wij betalen dat bedrag tot € 50.000,-.

Let op: zodra de overheid dit bedrag terugbetaalt, moet u ervoor zorgen dat wij dit geld krijgen.

10. Soms moet u ons de schade terugbetalen

Moeten wij volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motor- rijtuigen betalen voor een schade? Of moeten wij betalen volgens een buitenlandse wet over de aansprakelijkheidsverzekering bij motorvoertuigen? En voldoet u niet aan de wet of aan de voorwaar- den van deze verzekering? Dan moet u de schade en de kosten daarvan aan ons terugbetalen.

U hoeft ons niet terug te betalen

U hoeft ons niet terug te betalen in de situaties hieronder:

 • Gebeurde het zonder dat u het wist of tegen uw wil? En kunt u dat aantonen? Dan hoeft u ons niet terug te betalen.
 • Als u de auto op de polis niet meer heeft. Bijvoorbeeld omdat hij is verkocht of gestolen. Laat ons dat binnen 14 dagen weten. Dan stopt de verzekering automatisch. Hebben wij de verze- kering gestopt, en is er daarna schade ontstaan? En heeft u die niet zelf veroorzaakt? Of uw erfgenamen? Dan hoeft u ons niet terug te betalen.

Bijzondere Voorwaarden schadeverzekering voor inzittenden

1.Waarvoor is deze verzekering?

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade als u gewond raakt of overlijdt door een ongeluk met de auto. Het gaat om de auto die op uw polis staat. We betalen ook als iemand anders een ongeluk veroorzaakt doordat zijn auto niet goed werkt. Met een ongeluk bedoelen we dit:

Een ongeluk komt altijd plotseling en onverwacht en door een oorzaak van buitenaf.

Let op: is het ongeluk gebeurd doordat de auto niet goed werkte? Dan betalen wij ook.

Voorbeelden van een ongeluk zijn:

 • De auto botst met een andere auto .
 • De auto rijdt tegen iets aan.
 • Een andere auto rijdt over de auto heen.
 • De auto komt op zijn zijde of op zijn kop terecht.
 • De auto staat in brand.
 • De auto wordt geraakt door de bliksem.
 • De auto komt naast de weg terecht.
 • De auto komt in het water terecht.

Maar we betalen niet altijd als u gewond raakt of overlijdt. Of we betalen, hangt af van de situatie waarin dit gebeurde. En het hangt er ook van af of u zich aan alle voorwaarden van deze verzekering heeft gehouden. Lees deze voorwaarden goed.

Let op : op uw verzekering zijn altijd ook de algemene voorwaarden van toepassing. Die staan helemaal in het begin. De voorwaarden voor Schadeverzekering voor Inzittenden gelden alleen als op uw polis staat dat u die verzekering heeft.

2. Voor wie geldt deze verzekering?

Deze verzekering geldt voor de personen hieronder. Maar alleen als de eigenaar van de auto het goedvindt dat zij in de auto rijden. In deze voorwaarden spreken we hen aan met ‘u’. Het gaat om:

 • De bestuurder van de auto die op de polis staat. Of van de vervangende auto.
 • De passagiers van de auto die op de polis staat. Of van de vervangende auto.

Let op: u bent in de situaties hieronder ook verzekerd als u even niet in de auto zit. Maar alleen als u dit doet tijdens een rit met de auto:

 • U stapt in of uit de auto. Of u stapt op of van de motor.
 • U repareert of controleert iets aan de auto. Of u staat erbij als iemand anders dit doet.
 • U verleent eerste hulp bij een ongeluk.

3. Krijgt u op een andere manier geld voor uw schade?

Heeft u een andere verzekering die uw schade al betaalt? Dan betalen wij niet. Maar wij betalen wel als een ongevallen- inzittendenverzekering betaalt.

4. Wat betalen we bij gewond raken?

Als u gewond raakt bij een ongeluk met de auto, betalen wij uw schade. U moet dan bijvoorbeeld denken aan:

 • De kosten die u heeft omdat u iets niet meer kunt, wat u voor het ongeluk wel kon.
 • Het inkomen dat u verliest omdat u iets niet meer kunt wat u voor het ongeluk wel kon.

Hoeveel wij betalen en aan wie wij betalen, bepalen wij met de regels in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Wat betalen we bij overlijden?

Als u overlijdt, krijgt uw echtgenoot, partner of familie misschien ineens minder inkomen. Daarom betalen wij de personen hieron- der als u overlijdt door een ongeluk met de auto:

 • Wij betalen uw echtgenoot, uw geregistreerd partner en uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij betalen ze minstens zoveel als we moeten van de wet.
 • Wij betalen uw echtgenoot, partner of familie als zij uw inkomen gebruikten toen u nog leefde. Bijvoorbeeld om de huur van hun woning te betalen of om de kosten voor elektriciteit te betalen. Wij betalen ook de alimentatie die u moest betalen.
 • Wij betalen in de volgende situaties de personen waarmee u samenwoonde als een gezin. Maar alleen als zij op dezelfde manier verder leven als voor het ongeluk:

- Uw gezin gebruikte voor het ongeluk uw inkomen om de rekeningen van het gezin te betalen en zelf kunnen uw gezinsleden niet voor dat inkomen zorgen.

- Iemand anders uit het gezin moet na het ongeluk uw deel van de huishouding doen en hierdoor daalt het inkomen van het gezin.

 • Wij betalen uw familie de kosten om u te begraven of cremeren als u bent overleden. Maar niet als deze kosten onredelijk hoog zijn.

6. Wat betalen we voor schade aan spullen?

Wij betalen als uw spullen die u privé thuis gebruikt, beschadigen door een ongeluk met de auto waarbij u gewond raakt of overlijdt. Hieronder leest u hoeveel wij betalen:

 • Zijn de spullen te herstellen? Dan betalen wij de kosten om dit te doen. Maar we betalen maximaal de waarde van de spullen direct voor het ongeluk. Wij trekken hier wel de waarde van de beschadigde spullen van af.
 • Zijn de spullen niet te herstellen? Of zijn de kosten om de spullen te herstellen hoger dan wat wij maximaal betalen? Dan betalen wij de waarde van de spullen direct voor het ongeluk. Wij trekken hier wel de waarde van de beschadigde spullen van af.

7. Wat betalen we maximaal?

Wij betalen maximaal het bedrag dat u verzekerd heeft. Dit bedrag staat op uw polis. Hieronder leest u wat wij doen als u meer schade heeft dan het bedrag dat op uw polis staat:

 • Geldt deze verzekering voor meerdere personen? En hebben zij allemaal schade en is deze schade samen meer dan het bedrag op uw polis? Dan betalen wij iedereen naar verhouding. We berekenen dat zo:

- We tellen alle schades van de verschillende personen bij elkaar op.

- We berekenen per persoon hoeveel procent zijn schade is van dit totaalbedrag.

- Iedere persoon krijgt zijn eigen percentage van het bedrag op de polis.

 • Soms moeten wij een schade in termijnen betalen. Als het bedrag dat u verzekerd heeft niet genoeg is om alle termijnen helemaal te betalen, dan zullen wij die schade niet helemaal betalen.
 • Heeft iemand anders het ongeluk veroorzaakt? En heeft u meer schade dan het bedrag dat op uw polis staat? Dan kunt u dit verschil terugvragen aan degene die het ongeluk veroorzaakte. Doet u dit? Dan zullen wij het geld dat wij u hebben betaald pas van hem terugvragen nadat u het geld van hem heeft gekregen.

8. Wanneer betalen we minder of niet?

In de situaties hieronder betalen wij u minder of niet.

Wanneer betalen wij minder?

Had u geen gordel om toen u een ongeluk kreeg? En moest dit wel volgens de wet? Dan betalen wij u 25% minder dan wij u normaal zouden betalen. Kunt u aantonen dat de schade hetzelfde zou zijn als u wel een gordel had gedragen? Dan betalen wij u niet minder dan wij u normaal zouden betalen.

Wanneer betalen wij niet?

 • Wij betalen niet als het ongeluk is ontstaan terwijl de bestuur- der van de auto meer alcohol had gedronken dan mag volgens de wet.
 • Wij betalen ook niet als de bestuurder drugs of medicijnen had gebruikt en daardoor volgens de wet niet had mogen rijden.
 • Wij betalen niet als u een ongeluk krijgt en de bestuurder van de auto weigert mee te werken aan een blaastest, bloedproef of urinetest om de hoeveelheid alcohol, medicijnen of drugs in zijn lichaam te meten.

Uitzondering: was u niet zelf de bestuurder van de auto , en wist of wilde u niet dat de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs zou gebruiken? En kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade.

 • Wij betalen niet voor schade aan de auto waarin u reed. Of de aanhangwagen of caravan die aan de auto vastzat. Of andere dingen die aan de auto, aanhangwagen of caravan vastzaten.
 • Wij betalen niet als u tijdens het ongeluk geld heeft verloren. Met geld bedoelen wij ook cheques, betaalpassen, chipkaarten, creditcards en andere papieren die geld waard zijn.

Bijzondere Voorwaarden ongevallenverzekering voor inzittenden

1.Waarvoor is deze verzekering?

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeluk met de auto in het verkeer. We betalen dan een bedrag aan u of aan uw echtgenoot, partner of familie. Maar we betalen niet altijd. Of we betalen, hangt af van de situatie waarin u een ongeluk kreeg. En het hangt er ook van af of u zich aan alle voorwaarden van deze verzekering heeft gehouden. Lees deze voorwaarden goed.

Let op : op uw verzekering zijn altijd ook de algemene voorwaarden van toepassing. Die staan helemaal in het begin. De voorwaarden voor de Ongevallenverzekering voor Inzittenden gelden alleen als op uw polis staat dat u die verzekering heeft.

2. Voor wie geldt deze verzekering?

Deze verzekering geldt voor de personen hieronder. Maar alleen als de eigenaar van de auto het goedvindt dat zij in de auto rijden. In deze voorwaarden spreken we hen aan met ‘u’. Het gaat om:

 • De bestuurder van de auto die op de polis staat. Of van de leenauto omdat de auto die op de polis staat, wordt gerepareerd.
 • De passagiers van de auto die op de polis staat. Of van de leen- auto omdat de auto die op de polis staat, wordt gerepareerd.

Let op: u bent in de situaties hieronder ook verzekerd als u even niet in de auto zit. Maar alleen als u dit doet tijdens een rit met de auto:

 • U stapt in of uit de auto. Of u stapt op of van de motor.
 • U repareert of controleert iets aan de auto . Of u staat erbij als iemand anders dit doet.
 • U verleent eerste hulp bij een ongeluk.

3. Wat moet u doen bij een ongeluk?

Als u gewond bent geraakt

 • U moet meteen naar een arts gaan om u te laten behandelen. En u moet er alles aan doen om zo snel mogelijk te herstellen.
 • U moet meewerken aan alles wat wij doen om u te helpen. En u mag niets doen wat voor ons nadelig is.
 • U moet ons binnen 3 maanden een brief of een e-mail sturen waarin u schrijft wat er precies is gebeurd. Meldt u het ongeluk later, maar wel binnen 5 jaar? Dan betalen we toch als u kunt bewijzen dat u blijvend invalide bent geworden door het onge- luk.

Als u overlijdt

Overlijdt u door het ongeluk? Dan moet uw echtgenoot, partner of familie het ongeluk uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons melden. Degene die wij moeten betalen, moet meewerken aan alles wat wij doen om hem te helpen. Ook moet hij het goed- vinden dat wij de oorzaak van uw dood onderzoeken.

Let op: houdt u of uw echtgenoot, partner of familie zich niet aan deze voorwaarden? En is dat nadelig voor ons? Dan betalen we niet.

4. Wanneer betalen we?

Wij betalen als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een onge- luk met de auto . En het ongeluk veroorzaakt direct schade aan

uw lichaam. Een arts kan die schade vaststellen. Met een ongeluk bedoelen we dit:

Een ongeluk komt altijd plotseling en onverwacht en door een oorzaak van buitenaf.

Let op: is het ongeluk gebeurd doordat de auto niet goed werkte? Dan betalen wij ook.

Voorbeelden van een ongeluk zijn:

 • De auto botst met een andere auto .
 • De auto rijdt tegen iets aan.
 • Een andere auto rijdt over de auto heen.
 • De auto komt op zijn zijde of op zijn kop terecht.
 • De auto staat in brand.
 • De auto wordt geraakt door de bliksem.
 • De auto komt naast de weg terecht.
 • De auto komt in het water terecht.

Wat verstaan wij nog meer onder een ongeluk?

We betalen als door het ongeluk het volgende gebeurt:

 • U verdrinkt.
 • U stikt.
 • U bevriest.
 • U raakt gewond door bijtende stoffen.
 • U wordt plotseling vergiftigd door gassen, dampen of andere stoffen.
 • U verbrandt.
 • U krijgt een zonnesteek of uw lichaam wordt te heet.
 • U wordt geraakt door de bliksem.
 • U krijgt een elektrische schok.
 • U verrekt een spier of pees.
 • U verzwikt een gewricht of een gewricht raakt uit de kom.
 • U scheurt een spier of pees.
 • U raakt besmet door besmet water of een andere besmette stof.
 • U krijgt een ontstoken wond.
 • U krijgt een bloedvergifiting.
 • U krijgt een ongeluk op een plek waar geen mensen zijn en u dus niet snel kunt worden geholpen. En u heeft bijvoorbeeld geen eten of drinken, waardoor uw gezondheid slechter wordt.
 • Uw gezondheid wordt slechter terwijl u eerste hulp krijgt.

Of terwijl u wordt behandeld op een manier die een arts heeft bepaald.

5. Aan wie betalen we?

Bent u blijvend invalide geworden? Dan betalen we aan u. Overlijdt u? Dan maken we het bedrag over aan uw echtgenoot of geregistreerd partner.

 • Heeft u geen echtgenoot of geregisteerd partner? Dan maken we het bedrag over naar uw kinderen. Ieder kind krijgt een even groot deel.
 • Heeft u geen echtgenoot, geregisteerd partner of kinderen? Dan maken we het bedrag over naar uw ouders, broers, zussen of grootouders en/of degenen die u in uw testament heeft gezet.

6. Wat betalen we bij overlijden?

Overlijdt u door een ongeluk? Dan betalen wij het bedrag dat op de polis staat.

Hebben wij al een bedrag betaald omdat u blijvend invalide was door het ongeluk? En overlijdt u daarna? Dan betalen we aan uw echtgenoot, geregistreerd partner of familie het bedrag dat op de polis staat min het bedrag dat we al betaald hadden. Is het bedrag dat wij al betaald hadden hoger dan het bedrag dat op de polis staat? Dan hoeft uw echtgenoot, partner of familie het verschil niet terug te betalen.

Let op: Zaten er tijdens het ongeluk te veel personen in de auto? Dan betalen wij alleen voor het aantal personen dat u verzekerd heeft.

7. Wat betalen we als u blijvend invalide wordt?

Wat wij u betalen als u blijvend invalide wordt, hangt af van het volgende:

a. Als u blijvend voor 100% invalide bent

Wordt u blijvend helemaal invalide door een ongeluk? Dan betalen wij het bedrag op de polis. Met blijvend helemaal invalide bedoe- len wij voor 100% of meer invalide. Dus bent u door een ongeluk helemaal doof en kunt u één hand niet meer gebruiken? Dan

bent u volgens tabel A 60% + 60% = 120% invalide en dus blijvend helemaal invalide. Dan betalen wij het bedrag op de polis.

b. Als u blijvend invalide bent, maar niet voor 100%

Wordt u blijvend invalide door een ongeluk, maar niet voor 100%? Dan betalen wij een deel van het bedrag op de polis. Welk deel u krijgt, hangt af van hoeveel u niet meer kunt door uw invaliditeit. Onze medisch adviseur berekent dit met de regels van de Ameri- can Medical Association. Die regels staan in de laatste versie van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’. In de tabel hieronder ziet u wat u in welke situatie krijgt.

Staat uw situatie niet in de tabel of kunnen we uw blijvende invali- diteit niet vaststellen met deze tabel? Dan gebruikt onze medisch adviseur de regels van de American Medical Association. Die regels staan in de laatste versie van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’

c. Als u invalide bent geworden door een whiplash

Heeft u een whiplash? En kunt u een deel van uw lichaam niet meer gebruiken? Dan berekenen wij welk deel van uw lichaam u niet meer kunt gebruiken. U krijgt maximaal 7% van het bedrag op uw polis.

d. Als we niet binnen een jaar hebben bepaald welk bedrag u krijgt

Hebben wij binnen een jaar na het ongeluk nog niet bepaald welk bedrag u van ons krijgt? Dan betalen wij u ook de wettelijke rente voor het bedrag waarop u recht heeft. We betalen rente voor het bedrag vanaf het moment van het ongeluk. De rente is minimaal 6%.

e. Als er te veel personen in de auto zaten

Zaten er tijdens het ongeluk te veel personen in de auto? Dan betalen wij alleen voor het aantal zitplaatsen dat u verzekerd heeft. Dat staat op uw polis.

8. Hoe bepalen we uw invaliditeit?

Onze medisch adviseur stelt vast hoe ernstig u invalide bent.

Hij doet dit als hij mag aannemen dat uw invaliditeit niet meer verandert en dat u niet zal overlijden door de invaliditeit. Hij doet dit binnen 3 jaar na het ongeluk.

Was u voor het ongeluk al blijvend invalide? En bent u door het ongeluk extra invalide geworden? Dan betalen wij alleen voor het deel dat u extra invalide bent geworden.

Als u binnen een jaar na het ongeluk overlijdt

Overlijdt u binnen een jaar na het ongeluk? Dan betalen wij u niet voor blijvende invaliditeit, maar wel zoals staat beschreven in het artikel ‘Wat betalen wij bij overlijden?’

Als u een jaar na het ongeluk overlijdt

Overlijdt u een jaar na het ongeluk? En is de oorzaak niet het ongeluk maar iets anders? Dan betalen wij wat wij zouden betalen als u niet zou zijn overleden. Dit staat beschreven in het artikel ‘Wat betalen we als u blijvend invalide wordt?’

Als u extra hoog verzekerd bent

Staat er op uw polis dat u extra hoog verzekerd bent? Dan verho- gen wij het percentage uit tabel A. Maar alleen als het percentage al meer dan 25% is. In tabel B ziet u wat het verhoogde percentage is. Wij betalen in totaal nooit meer dan 225% van het bedrag dat u verzekerd heeft. Ook niet als u meer dan één ongeluk had en uw invaliditeit door een volgend ongeluk groter werd.

9. Welke kosten betalen we nog meer?

Op uw polis staat ook een bedrag voor medische kosten.

Wij betalen maximaal dit bedrag in onderstaande situaties:

 • U moet zich laten behandelen door een arts.
 • U moet verpleegd worden.
 • U moet reizen naar het ziekenhuis of een dokter.
 • U heeft een prothese nodig. Een prothese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel kan vervangen. We betalen voor de prothese zelf en ook voor het op maat maken van de prothese. Heeft u na een tijdje een nieuwe prothese nodig? Bijvoorbeeld omdat de eerste prothese is versleten? Dan betalen wij die niet.
 • U heeft een invalidenwagen nodig.
 • U heeft een blindengeleidehond nodig.
 • U moet zich laten behandelen door een tandarts. We betalen maximaal € 125,- per tand of kies die de tandarts behandelt.

Let op: we betalen deze kosten niet als u die al op een andere manier betaald kunt krijgen.

10. Wanneer betalen we niet?

In onze algemene voorwaarden leest u wanneer wij niet betalen. Wij betalen ook niet als u blijvend invalide wordt of overlijdt in de gevallen hieronder.

a. Het ongeluk gebeurde doordat u ziek was of een afwijking had

 • Wij betalen niet als u het ongeluk heeft veroorzaakt doordat u ziek was.
 • Wij betalen niet als u het ongeluk heeft veroorzaakt doordat u een afwijking had.

Let op: heeft u de ziekte of afwijking gekregen door een ander verkeersongeluk? En had u deze verzekering toen ook al? Dan betalen we wel.

Let op: heeft uw ziekte of afwijking het ongeluk niet veroorzaakt? Maar had u door uw ziekte of afwijking wel meer kans op een ongeluk? Dan betalen wij u het bedrag dat wij zouden betalen als u geen ziekte of afwijking had.

b. Het ongeluk gebeurde terwijl de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs gebruikt had

 • Wij betalen niet als het ongeluk gebeurde terwijl de bestuurder van de auto meer alcohol, drugs of medicijnen in het bloed of in de adem had dan mag volgens de wet.
 • Wij betalen niet als de bestuurder van de auto weigert mee te werken aan een blaastest, bloedproef of urinetest om de hoe- veelheid alcohol, medicijnen of drugs in zijn lichaam te meten.

Let op: gebeurde dit zonder dat u het wist of tegen uw wil en kon u er niets aan doen? En kunt u dat aantonen? Dan betalen wij wel.

call_outline whatsapp email arrow_thick_up arrow_thick_right arrow_thick_left arrow_thick_down tick_circle search chat_outline arrow_thin_up arrow_thin_down cross checkmark facebook twitter file-pdf star-empty star-full faq-contract faq-financial faq-insurance faq-maintenance faq-quality faq-contact